top of page

אתר תקנון

אתר תקנון

אתר Bobal.co.il  – תנאי שימוש באתר (להלן :"תקנון")

כללי

אתר זן בובאל הפועל בכתובת אינטרנט www.bobal.co.il (להלן: "האתר"). פותח ומופעל ע"י חברת בובל עוסק מורשה יצחק מולכו מרחוב קלישר 23 תל אביב (להלן: "החברה").

תנאי הפעלה באתר מסדירים את היחסים בין כל אדם משתמש באתר (להלן: "משתמש"), ו/או המעוניין לבצע פעולות באתר לר הזמנת מוצרים באתר (להלן: "רוכש") וכל העושה שימוש באתר מתחייב לקרוא תנאים אלה בקפידה המהווים, לכל דבר ועניין, הסכם מחייב בין המשתמש ו/או הרוכש לחברה. כל משתמש ורוכש מתחייב לפעול באתר לפי הוראות הנזכרות להלן.   

הפעלה באתר, במידע, בתכנים, ובזמנת מוצרים באמצעות כפוף לתנאי שימוש אלו ומעידים על ההסכמת המשתמש לתנאים אלו ותנאים נוספים באתר, לרבות הנחיות החזרת משקאות שנרכשו לאירועים, מדיניות פרטיות והנחיות נוספות מהנהלת האתר ככל שיופיעו על הפעלה באתר (להלן: "המסמכים המחייבים "). יובר כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי הפעלה – אולם אם איננו מסכים לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו. המסמכים המחייבים הינם חלק בלתי נפרד מהאתר ומתקנון זה.

כותרות התקנון לצרכי נוחיות בלבד, לא תשמשנה לצרכי פרשנות ולא תהיה בנוסחן כדי לחייב את החברה או כדי לשמש ראיה לפרשנות התקנון. 

האמור בתקנון זה ובאתר כלל לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומועד כניסת השינוי יהיה מועד פרסום התקנון המעודכן באתר וכל פעולה מאוחרת ממועד זה יהיה כפופה לתקנון המעודכן. 

זמינות באתר כפופה לפעמים להסכמים של החברה עם צדדים שלישיים ולפיכך רשאית החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי לכן ו/או להגיש שירות קוד או תוכן מעת לעת, באופן מידי, ללא התראה מראש, בכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה בקשר. סיבה. 

טעות סופר באתר לרבות בתיאור או מוצר מחיר לא תחייב את החברה בין הטעות נתגלתה לפני אישור ההזמנה ובין אם לאחריה. 

תמונות מוצרים באתר הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים במראה בגוון בגודל בין מוצרים כפי שהם מוצגים באתר על המציאות. אין כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי. 

לאחר מסירת הפרטים באתר בטופס יצירת הקשר, בעת רכישת מוצרים או בעת הצטרפות לרשימת הדיוור של החברה, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש ולרוכש עדכונים בדואר אלקטרוני או במסרונים או בכל דרך אחרת. וונתת הסכמת המשתמש מראש למידע מהחברה לגבי אירועים, סדנאות, מוצרים חדשים, מבצעים, שירותים, דברי פרסומת, וכדומה ולא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לקבלת מידע מהחברה כמשמעות הדברים בסעיף 30א' לחוק תקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ש. "ב – 1982. בכל עת יהיה רשאי לקבל את הדואר האלקטרוני או מסרונים מהחברה ו/או האתר. 

אזהרה: מרבית המוצרים הנמכרים באתר מכילים אלכוהול. מומלץ תמונה משתיה מופרזת של אלכוהול. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. 

תנאי שימוש באתר

התקשרות בעסקה באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. בהיותך משתמש באתר זה הנך מצהיר ומאשר כי הנך בן 18 ומעלה. מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה אסורה על פי דין ומהווה עבירה פלילית. 

בעת ביצוע ההזמנה יידרש הרוכש למסור פרטי זיהוי לרבות שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, טלפון, דוא"ל, כתובת ואמצעי תשלום. 

ככל והמוצרים הנרכשים מכילים משקאות אלכוהוליים, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש הצגת תעודה מזהה של מזהה ו/או של מקבל המשלוח ו/או של אוסף המשלוח, על מנת לוודא שהינו בשכר על פי חוק לקבל את המוצרים. החברה תהיה רשאית למסור את המוצרים ככל שמקבל המשלוח איננו כזה. במקרה זה תהיה אף רשאית לבטל את המשלוח ולא תקום כל החברה טוענת, דרישה או תביעה בקשר לגבי החברה. עם זאת, על פי שיקול דעתה של החברה, האם החברה רשאית למסור את המשלוח לנמען אחר הכשרה על פי החוק, בכפוף לכך שתשלום עליות המשלוח הנוספות יחולו על הרוכש. 

אספקת המוצר שהוזמנו על ידי רוכש באתר תתקיים בתנאי שנת מלאו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) הרוכש קיבל דוא"ל אישור מהאתר כי ההזמנה נתקבלה חברתי ותישלח לכתובת שצוינה בהזמנה (ב) ניתן אישור מחברת האשראי לביצוע השלום (ג)  מוצרים זמינים במלאי (ד) הכתובת למשלוח שצוינה בהזמנה נכללת ברשימת אזורי החלוקה כפי שמפורטים בתקנון זה (ה) הרוכש הינו בגיר שאינו פסול דין וקבלת המשלוח הציג תעודה מזהה המאמתת זאת. 

עם ביצוע הרכישה נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו אישיים ישמרו במאגרי המידע של החברה על פי הוראות הדין. 

פעולה פרטית באתר, ובכלל זה הזמנה פרטית ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ומקובל בסחר אלקטרוני. הפרטים יועברו לחברת הסליקה וכרטיס האשראי כדי להשלים את פעולת הרכישה ובכפוף להוראות כל דין. החברה לא תעשה שימוש בפרטי אמצעי התשלום אלא לשם ביצוע השלום בגין העסקה עם הרוכש ופרטים אלה לא יועברו לשום גורם אחר כך בכפוף להוראות כל דין. 

על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית להעביר את העסקים הפרטיים ופרטיו האישיים של הרוכש לצד ג' אם (א) הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/אוקסים הפגיעים ו/אוצדדים שלישיים (ב) הרוכש לעשות שימוש בשירותי לשם ביצוע ביצוע בלתי חוקי (ג) התקבל בידי החברה למסור את הפרטים לצד ג' (ד) בכל מקרה של הליכים משפטיים כלשהם בין החברה והרוכש. 

על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו. מסירתו או שימוש בו עם גורמים אחרים זה ללא צורך בקבלת הסכמתו. 

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות"  עוגיות  כדי לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את הפרטים האישיים בכל פעם. 

אם וככל שיוצג באתר מסחרי או פרסומי שמקורו בצדדים שלישיים וכן במקרה ובאתר יופיעו קישוריות לאתרים אחרים מידע מנוהלים על ידי החברה אין החברה אחראית לכל פרט בנוגע אליהם לרבות ברמת אמינותו של מידע, דיוקו, נכונות ועדכניות.  ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה  לגבי החברה לגבי לאלה. 

הגבלת שימוש באתר 

החברה רשאית שלא לאפשר למשתמש כזה או אחר לרכוש מוצרים באתר, גם אם בעבר אפשר לעשות כן. 

אלא לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל את הזכאות לרכוש בכל אחד מהמקרים הבאים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי: 

אם נמסרו במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;

אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים, או העלולים לפגוע באתר, בעולם, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה ו/או מי מטעמה;

אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לעזור או לעודד ביצוע של מעשה כזה;

אם משתמש הפר תנאי תנאי הפעלה ו/או את המדיניות הפרטיות של החברה, כולה או חלקה ו/או הפר אי אילו מחובותיו על פי תקנון זה. 

אם המשתמש חייב כספים להנהלת האתר או לחברות הקשורות בה ולא פרע את חובו, על אף שחלף המועד לתשלומו;

אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר של ההזמנה נחם או הוגבל ביטוי בדרך.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, החברה יכולה לבטל את ההזמנה חייבת לספק את המוצרים שהוזמנו גם אם נשלח מטעם אישור הזמנה, ולרוכש לא תקום כל הטענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. 

לחברה לא תהיה אחריות אם נשלחה לרוכש הודעת הסירוב מטעם חברת האשראי או לאו.  החברה תעשה את מירב המאמצים בקשר עם הרוכש במקרה זה להסדרת התשלום באמצעי תשלום אחר וביצוע ההזמנה אך אין זה מחובתה או באחריות לעשות כן. 

משלוחים זמני אספקה ואזורי חלוקה

דמי משלוח- בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו יחויב הרוכש בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופי בתום ההזמנה והינו מחושב לפי לאזורי החלוקה. 

לחילופין, הרוכש יכול לבחור את ההזמנה באי עצמי ללא עלות נוספת, סוף את המוצרים מהחנות בתוך 2 ימי עסקים מיום אישור העסקה  והמוצרים ישמרו בו תקופה של לא יותר מ-14 ימים מועד אישור העסקה. 

לחברה הזכות לשנות את מחירי המשלוח מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת מראש/

אזורי חלוקה- הזמנת מוצרים באתר מוגבלת לאפשרויות הניתנות מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת. 

החברה לא תהיה מחויבת לספק הזמנה שהתקבלה במחשבי החברה לכתוב שאינה באזורי החלוקה גם אם כבר בוצעה החיוב לגביה, ואולם החברה תפעל לזיכוי העסקה שחויבה במהירות המרבית. 

לחברה הזכות הבלעדית לשנות את אזורי החלוקה מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

החברה מספקת מוצרים גם מעבר לאזורי החלוקה הקיימים לפי שיקול דעתה ובתיאום טלפוני מראש.

אספקת ההזמנה תתאפשר אך ורק כאשר הכתובת נמצאת בתחום החלוקה ואין כל מניעה אזור טכנית או אחרת המונעת את אספקת ההזמנה, בכפוף לכך שהחברה סבורה שלא ניצול לרעה של שרותיה ולא תהיה לרוכש כל הטענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. 

זמני אספקה- החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות המרבית. מוצרים הקיימים במלאי יישלחו תוך 4 ימי עסקים מיום אישור העסקה ובתיאום מראש עם הנמען (יובר שימי עסקים לא כלל ימי שישי, שבת, שבתון, חג וערב חג). עוד יובהר כי החברה לא תהיה כמו מאירועים אחראיים עקב עקביות עיכובים ו/או לאירועים שנגרמו כאחד מכוחיון. כמו כן מועדי האספקה האמורים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי. 

לחברה עומדת הזכות לשנות לפי דעת דעתה הבלעדי את חברת השליחויות בה היא תשתמש ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

טווח שעות לאספקת ההזמנה ישלח לרוכש בפרטי הקשר שצוינו בעת ההזמנה. במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בכתובת המבוקשת בעת האספקה יוחזרו המשקאות לחברה ומועד חלופי יתואם עם הרוכש. במקרה זה, יחויב הרוכש בדמי משלוחים נוספים על פי התעריפים הנהוגים חברה ולא תעמוד לרוכש כל טענו, דרישה או תביעה בנושא זה. על אף האמור, לחברה הזכות, על פי שיקול דעתה, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח.   

המשלוח יימסר למקבל ההזמנה בכתובת הנקובה בהזמנה בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין המעידה על היותו מעל גיל 18 שנים. 

החברה רשאית להגדיר ציוד מינימלי לרכישת מוצרים באתר וכן לקבוע מקסימום לרכישת מוצר מסוים או באופן כללי. 

מועד אישור העסקה ייחשב החל מועד קבלת אישור מחברת האשראי אצל החברה. 

הזמנת מוצרים, מחירים ומבצעים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה בלעדי, את היצע המוצרים באתר, בכל עת, ואינה מתחייבת להמשיך למכור את המוצרים אפשריים, כמו כן החברה רשאית להציע באתר במחירים במחירים במקום זהים למחירים בחנות. 

מוצר ומוצר שהוא זמן אזל במלאי החברה מתחייבת להודיע על כך לרוכש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכש מוצר חלופי במחיר דומה וההזמנה תעודכן מחדש בהתאם להסכמת הרוכש. כמו כן החברה רשאית להציע לרוכש להמתין לחזרת המוצר למלאי. מידע והרוכש יסרב החברה תזכה את אמצעי התשלום במוצר שאזל במלאי. 

ים באתר הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ בהתאם לדין החל, ולא כולל דמי משלוח ועמלות כלשהן יחויב הרוכש על ידי שירות הסליקה ו/או חברת כרטיסי האשראי של הרוכש. החברה רשאית, על פי דעת דעת מוקדה, לעדכן את מחירי המוצרים ללא הודעה הודעה. . עוד השלמת והשלמת מחירים עודכנו למתלמת תהליך ההזמנה הרוכש יחויב למחירים המעודכנים. 

על אף שהחברה עושה את מירב המאמצים הגדול מטעויות באתר, על ליפול טעות סופר ויוצג מחיר שגוי למוצר. במקרה זה החברה תפנה לרוכש ותעדכן אותו אודות הטעות שנפלה מחיר והמוצר הנכון. רק לאחר שהחברה קיבלה את אישור ההזמנה. הספק והרוכש יסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצר במחיר השגוי ולרוכש לא תהייה כל טוענת, דרישה או תביעה בקשר לכך.

בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להפסיק מבצעים, הטבות, הנחות, קבלת שוברים קופונים או כרטיסים מכל סוג שהוא, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן כל הודעה מוקדמת על כך, ומבלי לגרוע בזכאותו של רוכש שטרם פקעה חשבונית החלטה. החברה להפסקת ההטבה ו/או ההנחה ו/או קבלת השובר, הקופון או כרטיס מכל סוג שהוא, לפי העניין. 

אין לבצע הזמנה של כפל מבצעים. 

יתכנו מבצעים שהחברה, על פי שיקול דעתה, תחליט שאלה תקפים לרוכשים באתר בלבד, ולא יהיו תקפים בחנויות החברה, ו/או מבצעים התקפים  לחברי מועדון בלבד.

ככל שהזמנה לא נקלטה באורח מלא, כשהיא אינה מכילה את כל הפרטים המוצעים, שהמוצרוזמנו לא יסופקו, גם אם אפשר לתקלה במחשבי החברה ו/או באתר. במקרה זה הרוכש מתבקש לפנות לחברה על מנת לקבל סיוע בתיקון ו/או בהשלמת ביצוע ההזמנה.   

ביטולים והחזרות 

בכפוף להוראות להלן, החברה תאפשר השבת משקאות שנקנו וקבלת התמורה ששולמה בגינם כל עוד יוחזרו בתוך 14 יום ממועד הרכישה, כשהם באריזתם המקורית, ללא אף פגם במוצר ו/או באריזה ו/או.  בתווית, כאשר הפקק סגור ולא נעשה בהם כל שימוש. 

על אף האמור לעיל לא יינתן בשום מקרה, בין ברכישות רגילות ובין ברכישות לאירועים, כל החזר בגין רכישות של  משקאות אותם לא ניתן להחזיר על דעת דעתה של החברה, משקאות קלים, בירות, יינות, יינות מבעבעים, משקאות אנרגיה ו/או כל מוצר העלול להתקלקל כולל מהעדר שהייה בקירור ו/או בתנאים הדרושים ו/או כל מוצר אחר עליו תחליט החברה מעת לעת. 

בכל הנוגע לרכישות עבור אירועים, כמויות לרכישות אלה יבוצעו בחנויות רשת החברה בלבד ויתואמו עם צוות חנות החברה ובהתאם להמלצותיו. ככל שיירכשו כמויות גדולות מהכמויות שהוא מלצו לא יינתן כל החזר בגינם. עם זאת דעתה, על פי שיקול דעתה של החברה,  ללא ספק בהם יכול הרכישה אכן בוצעו בחנויות רשת החברה, והחברה תאפשר החזרת משקאות (מעט רק בסעיף 6.2 לעיל) שנקנו אירועים וקבלת התמורה בגינם, זה לפנים משורת הדין, כל עוד יוחזרו בתוך 14 יום ממועד הרכישה, כשהם באריזתם המקורית, אף פגם בקוד ו/או באריזה ו/או  בתווית, כאשר הפקק סגור ולא נעשה בהם כל שימוש. 

מידע והרכישה בוצעו באמצעות כרטיס אשראי, ההחזר הכספי יושב לכרטיס האשראי בנכוי עמלה בגובה 3% ימי בתוך 30 עסקים מיום החזרת התואם להנחיות חברות האשראי והתנאים בהם נרכש. לפיכך, אם שולם בתשלומים יבוצע ההחזר בתשלומים. מידע והרכישה בוצעה במזומן, יינתן החזר במזומן, הכל מול הצגת מחשבונית קנייה מקורית.

מוצרים שנרכשו בחבילה, החזרתם תתקבל אך ורק כחבילה, תתאפשר החזרת מוצרים בודדים מתוך החבילה. 

החברה פועלת על פי הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 בכל הנוגע לביטול עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו. החברה מאפשרת החלפת מוצרים, החזרת מוצרים, או ביטול הזמנה עד 14 יום ברגע ביצוע ההזמנה ובלבד שהמוצר שלם, סגור ובאריזתו המקורית. 

לא תתאפשר החזרת מוצרים ללא הצגת חשבונית מקורית של ההזמנה. 

כן, לא תתאפשר החזרה של מוצרים הנזכרים בסעיף 6.2  לעיל, לרבות מזון, יינות, או מוצרים שזקוקים קירור, שכן אחזקתם והעברתם דורשים שמירה קפדנית בתנאים מבוקרים לשמירה על בריאות הציבור. 

החזרת מוצרים תעשה באמצעות פנייה לשירות השירות של האתר ועל ידי תיאום מועד להחזרת מוצרים לחנות או המחסן לפי העניין. החזרת המוצרים תהיה על חשבון החשבון בלבד. עם זאת יתכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שהחברה תציע לרוכש להשתמש בשירות שליחות להחזרת מוצרים לחברה, ועל תחול על הרוכש. 

הגבלת אחריות

שאריות הבלעדית לטיב המשקאות, איכותם, מהותם, תכונותיהם, תמונותיהם, והמידע לגביהם המופיעים באתר, חלה על יצרני המשקאות בלבד.

החברה אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, לרוכש ו/או צד ג', כמו מרכישה, אספקה ו/או צריכת המשקאות. 

אלא לגרוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לרכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, רכישה בזדון, פעולת רכישה תחת שם אחר משתמש שלא בהסכמתו ו/או כל נזק מכל מין. וסוג מביצוע הזמנה באתר. 

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם לרוכש בשל מוצר פגום ו/או בשל עיכוב במשלוח, אלא אם נגרמו בשל רשלנות בלתי סבירה החברה מצד. במקרה זה אחריות החברה תהיה מוגבלת עד לסכום התמורה ששולמה ולא תחול על כל כך גבוה ממנו.

על הרוכש האחריות לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו אל מול ההזמנה שביצע, והחברה תצא ידי חובתה כלפי הרוכש עם מסירת מוצרים לכתובת המשלוח. 

במקרה של מוצר פגום, הזכות היחידה שתעמוד לרוכש תהיה החלפתו או קבלת החזר כספי בגובה עלותו כל זאת כאשר המוצר יוחזר עם הנוזל באריזתו המקורית לחנות.

הרוכש מצהיר כי מובן לו כי מאחר ובאתר הוא פועל בסביבה מקוונת אין אפשרות כלל חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה ו/או חשיפת מידע השמור בהם ו/או באתר. ככל שיעלה בידי צד ג' לחדור למידע זה ו/או להשתמש בו לרעה לא תהיה לרוכש כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מי שקשור במחשביה ובאתר. 

אחריות בגין באתר

הפעלה באתר הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לשירות ו/או התוכן באתר ו/או לאור תקלות, טעויות ו/או כשלים כלשהם בשימוש ו/או הפעלת האתר. 

משתמש לא יבצע באתר כל  פעולה לדין. אלא למע מכלליות האמור גרו לא ישלח כל הודעה בעלת אופן מיני בוטה, מטריד, מעליב, פוגעני, גס, גזעני, מאיים ו/או פוגע ברגשותיו של מאן דהוא, מעודד ביצוע עבירה פלילית, לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

בכל מקרה בו משתמש יפר את חובותיו על פי תקנון זה לרבות בקשר למסמכים המחייבים ישפה את המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה לרבות מי מטעמה קשור באתר, גבין כל נזק והוצאה שיגרמו להם עקב כך, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין. . 

קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר מכל סוג שהוא לרבות, אך לא רק, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם המותג, שם האתר, התכנים באתר, באתר, תיאור מוצרים, לוגו, תמונות, עיצובו הגרפי של האתר, התוכנה, קוד המחשב, וכל פרט אחר בהפעלת האתר, בין אם בממשק חיצוני ובין אם מוצפן – הינם רכושה של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה את ההפעלה בהם ועם מוגנים על. ידי חוקי מדינת ישראל ואמנות בין לאומיות, לפי העניין. 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם לתרגם, לשווק, לשדר, לשכפל, להראות, לבצע הנדסת היפוך, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר באופן זמני או קבוע, מלא או חלקי, במורה ו/או ללא תמורה, בכל צורה שהיא, בכל חלק מן העניין ו/או התכנים הכלולים באתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים לפי העניין, ואין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או כל שימוש באופן כללי שעשוי להוות פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמה מפורשת. בכתב מראש.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמש בעת שימוש באתר ומזמינה את המשתמש לעיון במדיניות הפרטיות המופיעה באתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 

משתמש מאשר כי ידוע לו שפרטיו ישמרו באתר והוא לא יידרש להזינו מחדש בכל פעם.   

סמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל סכסוך הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. 

כל מחלוקת מכל סוג שהוא, לרבויות מחלוקת בקשר עם תנאי שימוש אלו ו/בקשר לכל הזמנה המבוצעת באתר, בין משתמש ו/או רוכש החברה, תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית הנתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

Payment Methods
bottom of page